BONES PRÀCTIQUES LOGÍSTIQUES EN TEMPS DE CRISI

Certament, la situació actual fa replantejar les estratègies que durant molts anys han estat les "habituals" i que en gran manera s'han centrat en la filosofia just in time: reducció́ d'estocs dins la cadena de subministrament, disminució del cost d'actius per a la producció́ i la venda, contenció del cost financer... Reducció de costos en definitiva. Per assolir aquests avantatges, les empreses han cercat l'agilitat de les seves cadenes de subministrament gràcies a la reducció del temps de disponibilitat d'un producte (component, matèria primera, etc.) des de la compra al proveïdor fins al lliurament a les seves fàbriques o centres d'assemblatge i, en darrera instància, fins a arribar als centres de consum.

En paral·lel, la cerca de major competitivitat -malauradament esbiaixada cap a la reducció de costos- ha esdevingut com a pràctica habitual els darrers 30-40 anys que Àsia en general i sobretot la Xina es convertissin en la "fàbrica del món", Àsia ha centrat el gran nombre de decisions de deslocalització de la producció i/o cadena de subministrament de les empreses occidentals. 

Donada la situació que vivim, les empreses han de replantejar les seves cadenes de subministrament i avaluar quin és el mix de compra depenent del seu origen: % deslocalitzat vs. % proximitat. La decisió sobre quin producte es compra en proximitat o a la llunyania depèn clarament de les empreses. Cada empresa ha de trobar també quin és el seu equilibri entre les necessitats de subministrament (servei) i el compromís financer que implica (cost). 

 

EXEMPLES D'APLICACIONS PRÀCTIQUES A LES EMPRESES EN TEMPS DE CRISI 

 

1. ESTOCS de SEGURETAT 

En alguns sectors és més important no trencar les cadenes de subministrament i garantir el servei i per això s’han incrementat les compres valorant la seguretat per sobre del cost però que pot esdevenir un problema si no existeix possibilitat d’emmagatzemar o de disposar d’espai per matèries primeres. 

OPCIÓ: Emmagatzematge a un operador logístic o magatzem extern.  

 

2. EXTERNALITZACIÓ OPERACIONS 

La reducció de personal afectat per expedients de regulació redueix la capacitat de realitzar algunes operacions o activitats (embalatge, repaletització, controls de qualitat,...). 

OPCIÓ: Externalització d’operacions a un operador extern. 

 

3. OPTIMITZACIÓ TRANSPORTS i DISTRIBUCIÓ 

Caiguda del nombre de comandes i/o el tamany de les comandes. 

OPCIÓ: Oferiment del servei mitjançant una xarxa de distribució externa que consolida amb d’altres càrregues i ens permet estalviar costos. 

 

4. EXTERNALITZACIÓ EMMAGATZEMATGE 

La reducció de vendes provocada per la COVID-19 en alguns sectors ha disminuït les necessitats d'emmagatzematge de producte acabat (magatzems propis que es poden destinar a altres usos). 

OPCIÓ: Emmagatzemar a un operador logístic o magatzem extern. 

 

5. ASSESSORAMENT LOGÍSTICA 

S'han configurat noves cadenes de subminis- trament, algunes empreses han obert nous canals de venda. 

OPCIÓ: L’ús de magatzems reguladors prop de les seus de producció per agilitzar el flux de subministrament o l’assessorament en l’optimització de la cadena logística. 

 

6. PLATAFORMES TRANSPORT

La cooperació també ha d'arribar al món del transport i la logística. L'optimització dels costos d'enviament i recepció de mercaderia de les indústries d'un mateix territori o comarca poden incrementar la competitivitat. 

OPCIÓ: Centralització del transport i l’operativa logística de diferents empreses i/o territori. 

 

7. GESTIÓ i CUSTÒDIA MERCADERIES 

El tancament d’instal·lacions impedeix la possibilitat de realitzar algunes operacions com la recepció de mercade- ries de proveïdor, etc. 

OPCIÓ: Gestió i custòdia a un magatzem extern. 

 

8. VARIABILITZACIÓ COSTOS 

La reducció d’espais propis, com a mesura d’estalvi de costos davant una davallada de les vendes, pot gestionar-se des del lloguer o ús d’espais de tercers. 

OPCIÓ: Adopció d’un sistema de costos d’espai variable. 

 

9. CENTRAR-SE CORE BUSINESS 

Hi ha experts que poden ajudar a les empreses amb el què saben fer millor col·laborant i convertint-se amb un partner estratègic i indispensable per desenvolupar la seva activitat de manera exitosa. 

OPCIÓ: L’optimització de les operacions logístiques des de l’expertesa de l’operador. 

 

Serveis “de proximitat” que permeten a les empreses: Mantenir l’agilitat de les cadenes, la competitivitat dels productes i, també, els fluxos de subministrament. 

Descarrega l'informe aquí

Vols estar al dia de les novetats del sector?

Subscriu-te a la newsletter

Nordlogway és un operador logístic 3PL que està focalitzat en donar un servei exclusiu i personalitzat al seus clients, garantint la seguretat de les mercaderies i la fiabilitat del compliment de terminis. Disposa d'unes  instal·lacions i tecnologia líders, un equip humà qualificat i una gran xarxa de col·laboradors.